Skip to product information
1 of 2

Shirah Seforim Distributors

תפארת שלמה -מועדים -יודעי בינה -ג''כ

תפארת שלמה -מועדים -יודעי בינה -ג''כ

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
ספר תפארת שלמה על מועדים וזמנים זה ספר כתבי קודש, דברי תורה אשר יצא מפי אותו הצדיק איש חי ורב פעלים, חכם הרזים המאיר לארץ ולדרים, דולה מבארות עמוקים, דברים נחמדים שבעתים מזוקקים, מפז ומפנינים יקרים, שפתי כהן ישמרו דעת וחוקים ישרים, על סדר פרשיות התורה ונביאים וכתובים ולקוטים מש"ס המה מסודרים, כולו ממתקים ומחמדים, ותוכם רצוף רזים צפון לישרים, שמו נודע בשערים, כבוד אדוננו מורנו ורבינו הרב הגאון, חסידא ופרישא, צדיק יסוד עולם, עמוד הימיני, פטיש החזק, נר ישראל, אספקלריה המאירה, פאר הדור מו"ר שלמה בהרב המופלג החסיד מו"ה דוב צבי הכהן זלה"ה אב"ד דק"ק רדאמסק שלמה שמו ושלימה משנתו, לזכר עולם יהיה צדקתו, מהרה ישמע קול מבשר טוב לשארית בנ"י חבל נחלתו, הכהן יעמוד לאורים ויחיש לנו קץ פדותו [נוסח השער בדפוס ראשון] ועתה נסדר ונדפס מחדש בעהשי"ת באותיות מאירות עיניים ובהגהה מדוקדקת וסביב יחנו ביאורים הארות והערות בדברי רבינו אשר יכונה בשם 'יודעי בינה' אדר ב' תשפ"ב לפ"ק
View full details