Skip to product information
1 of 1

Shirah Seforim Distributors

קסת הסופר עם פסקי הרב והצ''צ

קסת הסופר עם פסקי הרב והצ''צ

Regular price $27.00 USD
Regular price Sale price $27.00 USD
Sale Sold out

קסת הסופר מהדורא תנינא (חלק ראשון) דיני כתיבת ספר תורה תפילין ומזוזות ומגלת אסתרס ותיקוניהם עם קצת הערות וחקירות בשם לשכת הסופר מלוקט ומחובר בעז"ה ית"ש מאת הרב הגאון מורנו שלמה גאנצפריד זצ"ל אב"ד ק"ק אונגוואר בעהמ"ח ס' פני שלמה תורת זבח לחם ושמלה קיצור שלחן ערוך ואפריון ואליו נצמדים דברים אחדים מפז נחמדים מכבוד הרה"ג האמיתי רשכבה"ג מ"ה משה סופר זצללה"ה בעה"מ ספרי חת"ם סופר אב"ד ור"מ בק"ק פרעסבורג יוצא לאור מחדש בתוספת פסקי שו"ע הרב והצמח צדק עם הערות ועיונים בדבריהם מלוקטים מגדולי הפוסקים ונוספו עליו סימנים לב-לו מהלכות תפילין מתוך שו"ע הרב בתוספת ציונים להלכות המקבילות בקסת הסופר נערך ע"י מנחם מענדל הכהן כַּהן ברוקלין נ.י. מהדורא חדשה כ"ד טבת ה'תשפ"ד

View full details