Skip to product information
1 of 3

Shirah Seforim Distributors

נשמתין חדתין -שבת קודש

נשמתין חדתין -שבת קודש

Regular price $23.50 USD
Regular price Sale price $23.50 USD
Sale Sold out

שמתין חדתין - שבת קודש / הרב י.מ מורגנשטרן שליט"א
ילקוט שיחות ואמרים ציצים ופרחים מתוקים וערבים מאירים ובהירים המעודדים ומחזקים לבבות הנכספים בדרך פרד"ס התודה
שנשמעו מפ"ק כ"ק מרן אדמו"ד הגה"ק שליט"א במשך השנים מדי שבת בשבתו
802 עמודים.

Nishmasin Chadetin Shabbos

View full details