Skip to product information
1 of 1

Shirah Seforim Distributors

מכון פאר מקדושים -קול אריה - להרה"ק רבי אריה יהודה לייב מפולנאה -עם ציונים ומקורות -מנוקד

מכון פאר מקדושים -קול אריה - להרה"ק רבי אריה יהודה לייב מפולנאה -עם ציונים ומקורות -מנוקד

Regular price $28.50 USD
Regular price Sale price $28.50 USD
Sale Sold out

קול אריה - להרה"ק הרבי ר' אריה לייב המוכיח מפולנאה זיע"א / פאר מקדושים
ספר קול אריה כלול בתוכו:
* מגיד מישרים - תולדות והליכות חייו
* ספר קול אריה
* פניני קול אריה
* מפתחות מפורטים
בעריכה מחודשת כמיטב המסורת של מכון פאר מקדושים.
ממעלות המהדורה החדשה:
* הדפסה חדשה באותיות ברורות ומאירות עיניים
* בניקוד ופיסוק מלא וללא ראשי תיבות
* ציונים ומראי מקומות
* מקורות והשוואות
* כותרות צד בשולי הקטעים
* פנינים הדרכות מעשיות מתוך הספה"ק לפי נושאים
* מפתח ערכים מפורט לפי סדר א-ב
* ומפתח מקראות וחז"ל

View full details