Skip to product information
1 of 1

Shirah Seforim Distributors

דברי ישראל -מודזיץ -עה''ת -ג''כ

דברי ישראל -מודזיץ -עה''ת -ג''כ

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out

דברים יקרים וחביבים, נמופת צוף ערבים, שלהבת יה ולפידים, גם צחים וחדים
מכ”ק אדמו”ר מו”ה ישראל ממודזיץ זצוק”ל
אלה הדברים, פקודי ה’ ישרים, תורה ויראה צמודים, חיי עולם לומדים, מעומק לבו יצא, וללבות נכנסו ובאו, האמת לו למטרה, בזבחי רוח נשברה, נחבא אל הכלים, בעבודה טמיר ונעלם, הקדושה בקרבו שמורה, עוטה כשלמה אורה, מטה כלפי חסד, לפני אל אחד, מליצת ישראל להעיד, אדם יושרו להגיד.
נערך ונסדר מחדש ברוב פאר והדר בתוספת ליקוטים ומפתחות בהוספת עשרות הגהות והערות מכ”ק אדמו”ר מהרשי”א זצוק”ל מכתי”ק בגליוני הדברי ישראל שהיה תחת ידו שלא שזפתם עין הדפוס

View full details