Skip to product information
1 of 3

Shirah Seforim Distributors

ברכת ישרים -על התורה -אמרי נעם -אמרי יואב -שפתי חיים

ברכת ישרים -על התורה -אמרי נעם -אמרי יואב -שפתי חיים

Regular price $24.00 USD
Regular price Sale price $24.00 USD
Sale Sold out
בחיבור שלפנינו אשר שמו יקבנו 'ברכת ישרים' הננו מגישים ברכה לפני תופשי התורה,
חיבור מלא ברכת ה' בחידושי תורה ישרים וערבים, מאת איש ר ם ממשפחת רמים, ארזי
הלבנון אדירי התורה אשר העניקו חמה בקומתם, הלא הוא הגאון רב י משה שמואל יצחק
ראזענבוים זצוק"ל אב"ד סיקס, דין רפיש מבית אבא ריכא ובר ריכא, הגאון המפורסם רבי
יואב זצוק"ל אב"ד סאנטוב, מח"ס שערי בינה, מודעא זוטא, חן טוב, אמרי נעם ואמרי יואב
ברא כרעא דאבוה רבה, הגאון המפורסם רבי ירמיהו זצוק"ל אב"ד מאטערסדארף, מח"ס
מודעא רבא, ולמעלה בקודש גאוני ותקיפי קדמאי אשר האירו לארץ ולדרים.
יחד עם חיבור זה, המופיע לראשונה מתוך כתי"ק של המחבר, צירפנו גם מחידושי אביו
הגדול הג"ר יואב זצ" ל, אשר בתוכו נכללו גם חידושי אביו הג"ר ירמיהו זצ"ל, ובזה נתברך
החיבור בברכה משולשת בתורה, בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי (שבת פ"ח .).
ומכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה (ב "מ פ "ה.), ובני רבעים יישבו על כסאו,
כאשר צירפנו בנוסף לז הגם מחידושי חתנו כבנו הגאון רבי חיים וויטריאל זצ" ל אב"ד ק"ק 
ספרדים מישקאלץ (כמתואר להלן בהמשך הדברים).
View full details