Skip to product information
1 of 3

Shirah Seforim Distributors

בנין הבית על פי דרך התורה

בנין הבית על פי דרך התורה

Regular price $24.00 USD
Regular price Sale price $24.00 USD
Sale Sold out
בנין הבית על פי דרך התורה - מהדורה חדשה ומורחבת / הרב י.מ מורגנשטרן שליט''א
482 עמ'
פרקי הדרכה והנהגה בענין מצוות הבית בהנהגה טובה וישרה מיוסד על דברי הפוסקים ורבותינו הראשונים והאחרונים
בתוספת שער הקדושה להראב"ד עם עיונים וביאורים ואגרת הקודש לרמב''ן ועוד.
View full details